Algemene verkoopsvoorwaarden

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”box-1″][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][roadthemes_title heading_title=”Algemene voorwaarden” style=”style2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_wp_text]

Alle betrekkingen tussen Bakhuis Cyriel en u, de klant, worden beheerst door de algemene verkoopsvoorwaarden die hieronder zijn weergegeven en die een juridische overeenkomst vormen tussen u en Bakhuis Cyriel, gevestigd te Eeklostraat 46 te 9940 Evergem (Ertvelde), met  BTW nummer BE 0685.541.758. Bakhuis Cyriel is bereikbaar per e-mail op info@bakhuiscyriel.be en per telefoon op 0472/05 46 58.

 

  1. Aanvaarding algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op uw overeenkomst met Bakhuis Cyriel altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit deze algemene voorwaarden van toepassing: de algemene verkoopsvoorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig zouden zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden.

Door een bestelling bij Bakhuis Cyriel te plaatsen, aanvaardt u de algemene voorwaarden die hier worden weergegeven. Afwijkingen van de algemene voorwaarden worden maar aanvaard voor zover deze schriftelijk door Bakhuis Cyriel werden bevestigd.

Bakhuis Cyriel behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Het spreekt voor zich dat  het moment van bestelling de toepasselijke algemene voorwaarden bepaalt.

  1. Aanbiedingen en prijzen

Alle op deze website vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief eventuele leveringskosten.

In de regel zullen geen leveringen plaatsvinden, tenzij anders besproken en schriftelijk bevestigd; hierbij kan een verplaatsingsvergoeding gevraagd worden.

Aanbiedingen kunnen onderworpen zijn aan specifieke aanvullende voorwaarden die desgevallend bij de aanbieding zelf vermeld worden.

Alle foto’s op onze website zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief om u te helpen bij uw keuze. De geleverde producten zullen dus mogelijk visueel afwijken van de illustraties op de website.

Bakhuis Cyriel behoudt zich het recht voor om de prijzen en het aanbod op haar website ten allen tijde te wijzigen, zonder hiermee afbreuk te doen aan door haar bevestigde bestellingen. Wanneer de klant over een e-mailadres beschikt, wordt de bestelling steeds bevestigd per mail met vermelding van de bestelling, het verschuldigde bedrag, de plaats van afhalen en het moment van afhalen.

  1. Bestellingen

Voor onze mooie ambacht nemen we graag 3 dagen de tijd.

Bestellingen dienen door de kleinschaligheid van onze zaak en de aandacht voor een persoonlijke service minstens drie dagen voor de beoogde dag geplaatst te worden. U kan bestellen via onze online shop of voor specifieke producten die (nog) niet te vinden zijn op onze online shop, via het contactformulier.

Bakhuis Cyriel contacteert de besteller om de bestelling al dan niet te bevestigen en concrete afspraken te maken m.b.t. het moment van afhalen. Indien een e-mailadres beschikbaar is, worden alle details per e-mail bevestigd.

Bestellingen voor een dessertenbuffet dienen minstens tien dagen voor de beoogde dag van afhaling/levering geplaatst te worden via het bestelformulier of per mail op info@bakhuiscyriel.be met vermelding van de naam van de besteller, de concrete bestelling, de gewenste dag van afhaling/levering en telefoon- of gsmnummer alsook e-mailadres van de besteller. Op basis van de concrete vraag van de klant (aantal personen, wensen, …) bezorgt Bakhuis Cyriel een voorstel/offerte .

Een overeenkomst komt pas tot stand door de aanvaarding van een bestelling door Bakhuis Cyriel.

Bakhuis Cyriel behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel er concrete voorwaarden aan te verbinden.

Bakhuis Cyriel kan u ten allen tijde telefonisch of via e-mail contacteren met de vraag uw bestelling schriftelijk te bevestigen of aan te passen.

  1. Afhaling en betaling

De concrete modaliteiten voor de afhaling worden met de klant overeengekomen en bevestigd in de bevestigingsmail die als akkoord met de bestelling aan de klant gestuurd wordt. U kan uw bestellingen afhalen te Eeklostraat 8 9940 Evergem (Ertvelde). Op weekdagen via de winkel van Bakkerij Bral tijdens de reguliere openingsuren: Maandag tot vrijdag van 8u tot 17u30, gesloten tussen 12u en 13u30. In het weekend kan dit rechtstreeks in onze bakkerij tussen 10u30 en 11u (of tenzij anders overeengekomen).

De bestelde goederen worden bij afhaling door de klant nagezien op kwaliteit en correctheid. Vastgestelde gebreken dienen onmiddellijk gesignaleerd te worden aan de leverancier. Vanaf het moment van fysieke afhaling van de bestelde goederen gaat het risico van de goederen (o.a. de bewaring van de geleverde goederen in de correcte hygiënische en temperatuuromstandigheden) over op de klant.

Betaling van bevestigde bestellingen is steeds verschuldigd en gebeurt op volgende wijzen;

  • Bij bestelling via de online shop is een onmiddellijke betaling vereist via bancontact,
  • Bij afhaling kan de betaling cash, via bancontact of payconiq.

Indien de klant de levering bijvoorbeeld niet persoonlijk in ontvangst kan nemen, dient hij/zij de overschrijving van het verschuldigde bedrag voorafgaandelijk (tenzij anders overeengekomen) in orde te brengen op rekeningnummer BE51 7512 0894 9962 van Bakhuis Cyriel met vermelding van het bestelnummer uit de bevestigingmail, en het overschrijvingsbewijs vooraf te mailen op info@bakhuiscyriel.be of ter beschikking te (laten) houden bij afhaling. De eigendom van de goederen gaat over naar de klant na ontvangst van de betaling.

  1. Annulering / teruggave geleverde producten

Een annulering van uw bestelling is niet mogelijk nadat de bevestigingsmail verstuurd werd.

Retournering van de geleverde producten is evenmin mogelijk vermits het producten betreft met een beperkte houdbaarheid.

Als bij de afhaling een gebrek bij de bestelde producten vastgesteld wordt, wordt dit met de leverancier besproken met het oog op een minnelijke schikking.

  1. Aansprakelijkheid

Bakhuis Cyriel is niet aansprakelijk voor schade die niet door opzet of grove schuld van Bakhuis Cyriel is ontstaan of die door omstandigheden buiten de wil van Bakhuis Cyriel is ontstaan. Indien bepaalde bestelde producten in extremis niet kunnen geleverd worden, neemt Bakhuis Cyriel contact op met de klant om na te gaan of een ander product in de plaats kan aangeboden worden.

Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakhuis Cyriel geen verantwoordelijkheid.

Bestellingen worden maar aanvaard door toezending aan de klant van een bevestigingsmail. Bakhuis Cyriel is dan ook niet aansprakelijk voor het misverstaan, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen. Voor elke bestelling wordt een bevestigingsmail aan de klant gestuurd die hij onder eigen verantwoordelijkheid dient te verifiëren op de correctheid van de bestelling.

Elke aansprakelijkheid voor schade die aan Bakhuis Cyriel zou toe te rekenen zijn, beperkt zich tot het bedrag van de bestelling, en bij uitbreiding – mits inschakeling van de verzekeringsmaatschappijen – tot het bedrag waartoe Bakhuis Cyriel verzekerd is.

  1. Algemene juridisch voorwaarden

Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de algemene voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige voorwaarden: de overige bepalingen van de voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

Op de algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Bakhuis Cyriel is het Belgisch recht van toepassing. De klant en Bakhuis Cyriel gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de interpretatie van de voorwaarden.

De rechtbanken van Gent zijn bevoegd bij eventuele geschillen waarin Bakhuis Cyriel bij de uitvoering van haar werkzaamheden betrokken zou zijn.

 

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen hebben, kan u ons steeds contacteren op 0472/05 46 58 of info@bakhuiscyriel.be.

[/vc_wp_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]